ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО МИКОЛАЇВСЬКОГО
ПРОФЕСІЙНОГО МАШИНОБУДІВНОГО ЛІЦЕЮ
НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


1. Загальна частина 

1.1. Правила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею (далі – Правила) на 2019-2020 навчальний рік, розроблені відповідно до Типових правил, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки від 14.05.2013 року №499 (зі змінами, наказ МОН від 09.04.2014 № 344).

1.2. До Миколаївського професійного машинобудівного ліцею приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Вступники до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у Миколаївському професійному машинобудівному ліцеї відповідно до чинного законодавства.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з міського бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах державної форми власності та з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів з професій загальнодержавного значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року №818 «Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету»

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.


2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Миколаївського професійного машинобудівного ліцею Матвійчук Олександр Анатолійович.

2.3. Персональний склад комісії, порядок її роботи, організація та проведення співбесід визначається наказом директора ліцею.

2.4. Приймальна комісія Миколаївського професійного машинобудівного ліцею:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 •  
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • розглядає спірні питання щодо результатів зарахування вступників.

2.5. Правила доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та розміщуються на сайті ліцею.

2.6. Прийом до ліцею здійснюється відповідно до ліцензії (серія АЕ № 285913) за такими професіями:

Перелік професій
(код професії)

Плановий обсяг набору

Строк навчання, форма навчання

Вимоги щодо освітнього рівня вступників

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Верстатник широкого
профілю 8211

90

2 роки,
денна

Базова загальна
середня освіта

2,3,4 розряд

Оператор верстатів з
програмним керуванням 8211

2 розряд

Слюсар-ремонтник 7233

60

2 роки,
денна

Базова загальна
середня освіта

2,3,4 розряд

Електрозварник ручного
зварювання 7212

2 розряд

Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування 7241

30

2 роки,
денна

Базова загальна
середня освіта

2,3,4 розряд

Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування 7241

2 розряд

Електрогазозварник 7212

60

10 місяців,
денна

Повна загальна
середня освіта

2,3 розряд

Токар 8211

60

10 місяців,
денна

Повна загальна
середня освіта

2,3 розряд

Оператор комп’ютерного
набору 4112

30

2 роки,
денна

Базова загальна
середня освіта

ІІ категорія,
І категорія

Діловод 4144

Адміністратор 4222

Слюсар з механоскладальних
робіт 7233

30

2 роки,
денна

Базова загальна
середня освіта

2,3,4 розряд

Контролер складально-
монтажних та ремонтних
робіт 7232

2 розряд

2.7. Обмеження за обраною професією для вступників за віком, статтю та медичними показниками зазначені у Державному стандарті за професіями і знаходяться в приймальній комісії, є обов’язковими для ознайомлення вступниками (батьками, законними представниками для неповнолітніх) під час подання документів до вступу в Миколаївський професійний машинобудівний ліцей.

2.8. Терміни проведення прийому на навчання встановлюються даними Правилами відповідно до затверджених робочих навчальних планів.

2.9. Мешканці інших населених пунктів забезпечуються місцями у гуртожитку. Першочергово місця надаються для осіб пільгової категорії та проживаючих у віддалених районах.

Для отримання місця у гуртожитку необхідно надати:

 • письмову заяву на ім’я директора щодо необхідності проживання у гуртожитку;
 • письмову згоду батьків, законних представників (для неповнолітніх).


3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисту заяву про вступ до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею, згідно додатку, вказуючи обрану професію, форму навчання, місця проживання, до якої додають:

 • документи про всі рівні освіти, які є на час вступу (оригінали, копії);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3х4;
 • паспорт (копія);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу (за наявності).

3.2. Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.3. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.4. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №560 та наказом №697 відповідно.


4. Умови прийому

4.1. Прийом до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею проводиться:

 • за результатами співбесід;
 • за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну освіту, або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;
 • за рейтинговим списком вступників.

4.2. Середній бал документа обчислюється за дванадцятибальною шкалою з округленням до десятих бала. При необхідності – до сотих. Результати встановлення середнього бала документів про освіту оформляються окремим протоколом засідання приймальної комісії.

4.3. Співбесіди можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до зарахування не допускаються.


5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правого і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді;

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібної) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3 Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення співбесід приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею.

5.4 У разі оскарження результатів співбесіди вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею здійснюється наказом директора.

5.6. Зарахування до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.


6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється також на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Миколаївського професійного машинобудівного ліцею.

На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при співбесідах, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій може проводитися додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати співбесід, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється департаментом освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації.

Повна версія документу: